Защита на лични данни

Виртуална Разходка

„Асистентска подкрепа“ - Потребители

Дата на публикуване: 26.01.2021 21:30

Община Кнежа стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община Кнежа в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
  • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявление-декларация по образец от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават от 25.01.2021 г. в Деловодството на Община Кнежа или в съответното кметство – Бреница, Еница и Лазарово, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа или на ел.поща: obstina_kneja@knezha.bg 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени в община Кнежа или в съответните кметства и изтеглени от официалната интернет страница на Община Кнежа на адрес: https://kneja.acstre.com

За допълнителна информация: тел. 09132/7198.


  1. „Асистентска подкрепа“ - Потребители - Текуща страница
  2. „Асистентска подкрепа“ - Асистенти