Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Одитен Доклад на Сметна Палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Кнежа за 2020г.

Дата на публикуване: 29.12.2021 12:35
Одитен Доклад на Сметна Палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Кнежа за 2020г.

Сборен баланс на община Кнежа към 31.12.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Еропесйския съюз и сметките за чужди средства за 2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Еропесйския съюз и сметките за чужди средства-РА за 2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Еропесйския съюз и сметките за чужди средства-КСФ за 2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Еропесйския съюз и сметките за чужди средства-ДМП за 2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Еропесйския съюз и сметките за чужди средства-ДЕС за 2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Еропесйския съюз и сметките за чужди средства-чужди средства за 2020г.