Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Профил на купувача /архив/

Дата на публикуване: 26.08.2014 19:36

----------------------------------------------------------------

26.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В М.”МЕРАТА”, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КНЕЖА”

Обявление тук

Решение № 371/ 26.06.2014 г. тук

----------------------------------------------------------------

26.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА "

Обявление тук

Решение № 370/26.06.2014 г. тук

----------------------------------------------------------------

25.06.2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”

Обявление тук

Решение № 365/25.06.2014 г. тук

----------------------------------------------------------------

19.06.2014 г. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” С.ЛАЗАРОВО ОБЩИНА КНЕЖА”

Обявление тук

Решение № 346/19.06.2014 г. тук

----------------------------------------------------------------

13.06.2014 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПОРТНА ЗАЛА “ГЪЛЪБИН БОЕВСКИ”, ГР.КНЕЖА, ОБЩИНА КНЕЖА”

Обявление тук

Решение № 333/13.06.2014 г. тук

----------------------------------------------------------------

12.06.2014 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Извършване на строително- монтажни работи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки по проект: „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа”

Обявление тук

Решение № 332/12.06.2014 г. тук

----------------------------------------------------------------

10.06.2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПОРТНА ЗАЛА “ГЪЛЪБИН БОЕВСКИ”, ГР.КНЕЖА, ОБЩИНА КНЕЖА”


Обявление тук


Решение № 328/10.06.2014 г. тук

----------------------------------------------------------------

07.05.2014г. Провеждане на конкурс за избор на специалисти за предоставяне на услуга "здравна консултация за деца" по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"

Покана за изразяване на интерес за позиция лекар-педиатър

Задание за работа и обхват на услугите тук

Примерна форма за професионална биография (CV)


Покана за изразяване на интерес за позиция стоматолог

Задание за работа и обхват на услугите тук

Примерна форма за професионална биография (CV)


Покана за изразяване на интерес за позиция медицинска сестра

Задание за работа и обхват на услугите тук

Примерна форма за професионална биография (CV)


Покана за изразяване на интерес за позиция Медиатор

Задание за работа и обхват на услугите тук

Примерна форма за професионална биография (CV)

----------------------------------------------------------------

16.04.2014г. ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на сметосъбиращи съдове – специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър” с обем 1,1 куб.м. и метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.”, включваща следните обособени позиции:
 Позиция 1: Доставка на 40 /Четиридесет/ бр. специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър”с обем 1,1 куб.м;
 Позиция 2: Доставка на 520 /Петстотин и двадесет/ бр. метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб. м.;


Публична покана с уникален №9028380 тук

Описание на обекта на поръчката и техническа спецификация тук

Образци и указания за попълването им тук


----------------------------------------------------------------

13.03.2014г.

          Открита процедура: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа”

Решение № 121/13.03.2014

Обявление с изх. № 0400-74 тук

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

------------------------------------------------------------------------------

13.03.2014г. Открита процедура: „Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за строежа по проект: „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа””

Решение № 123/13.03.2014 тук

Обявление с изх. № 0400-78


Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.


------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014г. Открита процедура с предмет:„ Изпълнение на част от допълваща водопроводна мрежа от общата ВК мрежа на град Кнежа в съответствие с Договор за БФП № DIR-51011116-С016 от Оперативна програма Околна среда по подробно описан списък“

Обявление с изх. № 0400-6 тук

Решение №15 от 10.01.2014г. с изх. № 0400-5 тук


19.02.2014г. Разяснение тук


12.03.2014г. Отваряне на ценови оферти на 14.03.2014г.


Методика, променена с Решение за промяна № 50/24.01.2014 г. тук

Указания за участие, променени с Решение за промяна № 50/24.01.2014 г. тук

-----------------------------------------------------------------

10.12.2013 г. Открита процедура с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. ЕНИЦА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 1091/II-13 (КНЕЖА – ИСКЪР) – С. БРЕНИЦА (ІІІ-1304) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 5+754,78, ОБЩИНА КНЕЖА”

Решение № 591/ 10.12.2013 г.

Обявление


Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

----------------------------------------------------------------

10.12.2013 г. Открита процедура с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. ЕНИЦА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 1091/II-13 (КНЕЖА – ИСКЪР) – С. БРЕНИЦА (ІІІ-1304) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 5+754,78, ОБЩИНА КНЕЖА”

Решение № 590/ 10.12.2013 г.

Обявление


Разяснение тук


10.04.2014г.Отваряне на ценови оферти - 14.04.2014г.

14.04.2014г. Промяна на часа за отваряне на ценовите оферти

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.-----------------------------------------------------------------------------
23.11.2012г. Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Кнежа"


Документация за участие


07.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1224

14.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1249

20.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1260(1)

28.12.2012г.
Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1269

24.01.2013г. Съобщение за отваряне на ценови оферти
--------------------------------------------------------------------------------------
01.11.2012 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект:„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа""

13.11.2012 г.Документация за участие с промени

14.11.2012г. Решение за промяна

29.11.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1160-1

03.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1184

05.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1202

07.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1223

15.01.2013 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти
--------------------------------------------------------------------------

31.10.2012г. Открита процедура за обществе напоръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа - 1 етап”.


Обявление

Документация за участие

Документация Том 7

08.11.2012г. Разяснения изх. № 5300-1081/08.11.2012г.

29.11.2012г. Разяснения изх. № 5300-1165-1

08.01.2013г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.2012г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Подкрепа за организация и управление на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа"


Документация за участие с промени тук

22.10.2012г.
Решение за промяна

10.12.2012г. Съобщение за отваряне на ценови оферти


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2012г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител за извършване на одит по проект Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа20.11.2012 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти


Документация за участие


12.10.2012 г.  Разяснение по документация за участие изх. № 5300-979-1/12.10.2012 г.


16.10.2012 г. Разяснение №2


Цената на документацията е в размер на 24,00 лв. С ДДС. Сумата за закупуване може да бъде внесена на касата на Община Кнежа или по банков път по следната банкова сметка на Общината:

 

            IBAN: BG24IABG74948401620500 BIC: IABGBGSF

            Банка: Интернешънъл Асет Банк АД, филиал Кнежа

            Кодза вид плащане: 447000


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.08.2012г. "Провеждане на мерки за информация и публичност за проект" Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - I етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа"".

14.09.2012г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

Публична покана с уникален номер 9005692

Документация за участие  1. Профил на купувача /архив/ - Текуща страница