Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Планове и стратегии
21.01.2021
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Кнежа е изготвила проект на План за интегрирано развитие на община Кнежа за периода 2021-2027 г.  /ПИРО/. Планът е...