Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Инвестиционни проекти

Дата на публикуване: 14.01.2012 12:17
Регистрър на одобрените проекти


Проект: "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България" MIS ETC Код 171 тук
Проект: Ивестиционно предложение на фирма  ЕТ "ЕТА Виолета Желева" за "Изграждане на мрежа на техническата инфраструктура - подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Кнежа, област Плевен."Проект:„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна иканализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” - Пресконференция Информация - първа копка

Информация за дейността по направление ,,Инвестиционни проекти'' за периода 2008 - 2011г.

СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ/ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА КНЕЖА  ЗА 2012 ГОДИНА

 

 

 

Финал на проект по оперативна програма "Регионално развитие": „Корекция и подобряване проводимостта на р. Гостиля в централна градска частна гр. Кнежа”Проект: „Ремонт и подобряване на културен център – Народно читалище „Борба 1896” гр.Кнежа”

  1. Инвестиционни проекти - Текуща страница