Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Общ устройствен план на община Кнежа

Дата на публикуване:

30.11.2017г.

Обяснителна записка по ОУП на Обшина Кнежа - корекции

Изображение №1    Изображение №2    Изображение №3    Изображение №4

Изображение №5    Изображение №6    Изображение №7    Изображение №8

Изображение №9    Изображение №10    Изображение №11    Изображение №12

Изображение №13    Изображение №14    Изображение №14.1    Изображение №14.2

Изображение №14.3    Изображение №14.4    Изображение №14.5    Изображение №14.6

Изображение №15    Изображение №16    Изображение №17    Изображение №18

 

12.10.2017г.

Обявление за публично обсъждане

 

Допълнен доклад за екологична оценка

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка

Становище по екологична оценка №1

Становище по екологична оценка №2

 

Обяснителна записка по ОУП на Обшина Кнежа

Изображение №1    Изображение №2    Изображение №3    Изображение №4

Изображение №5    Изображение №6    Изображение №7    Изображение №8

Изображение №9    Изображение №10    Изображение №11    Изображение №12

Изображение №13    Изображение №14    Изображение №14.1    Изображение №14.2

Изображение №14.3    Изображение №14.4    Изображение №14.5    Изображение №14.6

Изображение №15    Изображение №16    Изображение №17    Изображение №18

 

08.01.2016г.

Обяснителна записка по ОУП на община Кнежа тук!

Изображение №1 тук!;

            №2 тук!     №3 тук!    №4 тук!   №5 тук!   №6 тук!   №7 тук!   №8 тук!   №9 тук!

№10 тук!   №11 тук!   №12 тук!   №13 тук!  №14 тук!  №14.1 тук!   №14.2 тук!   №14.3 тук!

№14.4 тук!   №14.5 тук!   №14.6 тук!   №15 тук!   №16 тук!   №17 тук!   №18 тук!

 

08.01.2015г. Доклад за екологическа оценка на ОУП на община Кнежа тук!

08.01.2015г. Актуална справка за извършените консултации тук!

08.01.2015г. Нетехническо резюме на ДЕО на ОУП на община Кнежа тук!

08.01.2015г. SHP файлове - устройствени зони и местообитания тук!

 

20.05.2015г. Съобщение за провеждане на консултации с обществеността и дреги заинтересовани лица по чл.19 и 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. тук!


             20.05.2015г. Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

20.05.2015г. Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

           04.08.2017 г. Решение № ПН ЕО 8/2017 г.на РИОСВ- гр. Плевен за необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изменение на "Общ устройствен план на Община Кнежа.