ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или  забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

 

 1. Ограничителни мерки на Европейския съюз са дипломатически

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага.

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност;
 • опазване на мира;
 • консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право;
 • предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

 • правителства на държави извън ЕС, поради провежданите от тях политики;
 • образувания (дружества), които осигуряват средствата за провеждането на въпросните политики;
 • групи или организации, например терористични групи
 • лица, които подкрепят съответните политики, участват в терористични дейности и т.н.

Целта на всяка ограничителна мярка следва да бъде ясно заявена и да съответства на цялостната стратегия на Съюза в съответната област.    

Република България като държава членка на Европейския съюз има задължението да прилага ограничителните мерки, приети от Съвета на Европейския съюз чрез издадени решения (по член 29 от Договора за Европейския съюз) и регламенти (по член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз) в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Ограничителните мерки на ЕС, които Съюзът включва в европейския правен ред чрез решения и регламенти, са задължителни в своята цялост за държавите членки на ЕС и техните граждани и прилагането им обхваща:

 • територията на Европейския съюз, включително територии където се прилагат достиженията на правото на ЕС;
 • държавните и общински органи на управление на държавите членки на ЕС;
 • въздухоплавателните и плавателни съдове на държавите членки на ЕС;
 • гражданите на държавите членки на ЕС;
 • дружества и други юридически лица, образувания и организации, създадени или учредени в съответствие със законодателството на държавите членки на ЕС и осъществяващи дейност на територията на ЕС, както и където е приложимо европейското законодателство;
 • стопанска дейност и професионални дейности, извършвани изцяло или частично на територията на ЕС.

Задължение и отговорност на всички държавни и общински органи на Република България, както и на заинтересованите дружества и физически лица е да бъдат информирани и да изпълняват решенията и регламентите на Съвета на ЕС относно ограничителните мерки.

 

 1. Правна рамка на ограничителните мерки на ЕС

2.1. Европейска правна рамка

Правното основание на ограничителните мерки на ЕС е член 29 от Договора за Европейския съюз и член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В член 29 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се предвижда, че Съветът може да приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество, включително ограничителни мерки.

В член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда възможност Съветът да приема ограничителни мерки по отношение на физически или юридически лица, недържавни групи или образувания, или да приема мерки, предвиждащи прекъсването или ограничаването, изцяло или частично, на икономическите и финансови отношения с една или няколко трети страни, въз основа на решение по член 29 от ДЕС.

Ограничителните мерки на ЕС се прилагат чрез:

 • Регламенти на Съвета на Европейския съюз;
 • Решения на Съвета на Европейския съюз.

Актуалните правни актове на ЕС (решения и регламенти), с които се налагат ограничителните мерки на ЕС срещу трети държави, образувания и лица, могат да бъдат намерени на интернет страница за достъп до правото на ЕС EUR-Lex. Платформата EUR-Lex предоставя достъп до правните актове на ЕС и на български език.

           

2.2. Национална правна рамка

 • Конституция на Република България;
 • Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
 • Решение № 789 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз.

 

III. Информация за ограничителните мерки на ЕС

 • Електронна карта на ограничителните мерки на ЕС

Актуална информация за ограничителните мерки на ЕС се съдържа в Електронната карта на ограничителните мерки на ЕС.

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Картата включва всички видове ограничителни мерки и съдържа директни връзки към актуалните правни актове и насоки за прилагане, както и предоставя изчерпателен механизъм за търсене и подробни обяснения на действащите ограничителни мерки.

 • Консолидиран списък на финансовите ограничителни мерки

 

 • TARIC database

TARIC database е многоезична база данни на Европейската комисия за всички ограничителни мерки, свързани с митническите тарифи на ЕС, търговското и селскостопанското законодателство.

 В базата данни може да бъде направена справка за прилаганите ограничения по отношение на вноса и износа на различни стоки. Търсенето се извършва чрез тарифния код на стоката или чрез нейното описание. Базата данни се обновява ежедневно от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“  към Европейската комисия.

Консултационен модул за България:

https://ecustoms.bg/tariccm/tariccm/main_BG

                       

 • Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/bg/pdf

 

 • Най-добри практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10572-2022-INIT/bg/pdf

 

 • Информация относно политиката на санкции на ЕС (на английски език)

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/

 

 • Често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#frequently-asked-questions

 

 • European Commission whistleblower tool

Споделянето на информация за нарушения на ограничителните мерки на ЕС може да увеличи тяхната ефективност. Инструментът за сигнализиране на нередности на Европейската комисия може да се използва от гражданите за докладване на минали, текущи или планирани нарушения на ограничителните мерки, както и за опити за заобикаляне на ограничителните мерки.

Повече информация относно Whistleblower tool може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската комисия.

Допълнителна информация относно ограничителните мерки на ЕС може да бъде намерена на интернет страниците на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз. 

 

III. Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС 

3.1. Състав на Координационната група и национален координатор

Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС е създадена с Решение № 789 на Министерския съвет от 20 октомври 2022 г. (РМС № 789/2022 г.)

Поименният състав на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС е определен със Заповед № Р-62 от 27.03.2023 г. на министър-председателя. В заповедта са определени председателя, заместник-председателите и членовете на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

Председателят на Координационната група е национален координатор по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

Национален координатор е г-жа Людмила Петкова - заместник-министър на финансите.

 

3.2. Функции на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС

Функциите на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС са определени в т. 5 от РМС № 789/2022 г., а именно:

 • Разглежда въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието, действието и позицията на страната по ограничителните мерки;
 • Обсъжда въпроси, свързани с идентифицирането на компетентните национални институции по прилагането на ограничителните мерки и дерогациите по тях;
 • Обсъжда и решава въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от една институция.

3.3. Правила за работата на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС (предстои да бъдат приети)

Дарителска сметка на Община Кнежа

Процедури на Общински съвет Кнежа

Общински съвет
22.04.2024
Дневен ред за редовно заседание на ОбС-Кнежа на 30.04.2024 г.

График на заседанията на ПК за месец Април 2024 г.

Основен материал №1

към Основен материал №1

Основен материал №2.1

Основен материал №2.2

Основен материал №2.3

Основен материал №3

към Основен материал №3 - 1

към Основен материал №3 - 2

Основен материал №4

към Основен материал №4 - 1

към Основен материал №4 - 2

Основен материал №5.1

Основен материал №5.2

Основен материал №5.3

Основен материал №5.4

Докладна записка 6.1

Докладна записка 6.2

Докладна записка 6.3

Докладна записка 6.4

Докладна записка 6.5

Докладна записка 6.6

към докладна записка 6.6

Докладна записка 6.7

Докладна записка 6.8

Докладна записка 6.9

Докладна записка 6.10

Докладна записка 6.11

Докладна записка 6.12

Докладна записка 6.13

Докладна записка 6.14

Докладна записка 6.15

Докладна записка 6.16

към докладна записка 6.16

Докладна записка 6.17

към докладна записка 6.17

Докладна записка 6.18

Докладна записка 6.19

Новини и заповеди във връзка с COVID-19 (Коронавирус)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Община Кнежа уведомява всички физически и юридически лица, че с цел да се ограничи физическото присъствие в общинска администрация, гражданите и бизнесът могат да използват възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Системата поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис и ПИК на НОИ.

Гражданите и бизнесът също така могат да използват Порталът за Електронни услуги на Община Кнежа. От тук могат да се подават заявления за услуги и към и от администрациите. Достъпът се осъществява чрез регистрация във портала или системата за е-автентикация на ДАЕУ.

 

Фестивал

За мен е удоволствие да Ви съобщя, че Община Кнежа и НЧ ,,Борба-1896" гр.Кнежа организират за трета поредна година фестивала за стари градски песни ,,Спартак Бутански".
Заповядайте  да отдадем почит на музикалното наследство,  оставено ни от нашия скъп съгражданин - композитора и поет Спартак Бутански!
Нека и за 104-та годишнина от неговото рождение се насладим на мелодиите на старите градски песни и не забравяме какво богатство имаме!
Очакваме Ви на 03.02.2024г. /събота/ от 10:00часа в салона на НЧ ,,Борба-1896" гр.Кнежа.

Tерени и съдове за разделно изхвърляне на отпадъци

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че във връзка с изпълнението на задълженията си, Община Кнежа е осигурила терени и съдове за разделно изхвърляне на отпадъците, генерирани на територията й. Местата и начините са следните:

- сортираните отпадъци от хартия и картон се изхвърлят в сините контейнери;

- пластмасата и метала – в жълтите;

- стъклото – в зелените;

- излезлите от употреба батерии - в съдовете, разположени в търговски обекти, както и в сградата на общинска администрация пред информационния център;

- строителните отпадъци - на площадката на бетонов възел след подаване на искане в общината;

- непотребните електроуреди, гуми, събраните зелени отпадъци от дворовете - в двора на бетонов възел;

- други видове отпадъци, като лекарства с изтекъл срок на годност, почистващи препарати, препарати за растителна защита, живачни термометри, отработени масла от МПС се предават по време на кампании, които се оповестяват на населението предварително.

За повече информация може позвъните на тел. 091327255.

Кампания за разделно събиране на отпадъци

   Скъпи съграждани,

В гр. Кнежа, с. Бреница и с. Еница са поставени жълти, зелени и сини контейнери тип „Иглу“ за разделно събиране на хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци.

Целта на разделното събиране не е единствено, за да намалим битовите отпадъци от всяко домакинство и обществен обект, но и да се осигури суровина за производство на нови продукти, за които се използват допълнителни природни ресурси.

Основната отговорност за този процес е наша – масовите потребители!


Правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци


Контейнерите се намират на следните места:

ГРАД КНЕЖА

1. Ул. „Марин Боев“ – до сградата на ПГМЕТ „Христо Смирненски“;
2. Ул. „Опълченска“ – до ОУ „Васил Левски“;
3. Ул. „Марин Боев“ – пред сградата на НПК;
4. При детска площадка до ул. „23-ти септември“, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Росица“;
5. Ул. „Алеко Константинов“ – пред магазин „Ирковско“;
6. Ул. „Георги Михайлов“ – динковски площад;
7. Пред ОУ „Неофит Рилски“;
8. Ул. „Димитър Бутански“ – източно от ДГ „Огнян Михайлов“;
9. Ул. „Димитър Бутански“ – между блок „ЗИМ“ и блок „Иван Бонов“;
10. Ул. „Христо Ботев“ – пред НУ „Кнежица“;
11. Ул. „Христо Ботев“ – срещу сградата на старата пожарна, до площад „Пенчо Янкулов“;
12. Ул. „Никола Петков“ – южно от блок „Победа“;
13. Ул. „Огнян Михайлов“ – пред блок „Хибрид“;
14. Ул. „Кирил и Методий“ – площад „Малкодански“;
15. Ул. „Кирил и Методий“ – занковски площад;
16. Ул. „Кирил и Методий“ – срещу Автогарата;
17. Ул. „Бузлуджа“ – зад Детска ясла;
18. Ул. „Георги Димитров“- южно от ДГ „Звездица“;
19. Ул. „Александър Стамболийски“ – площад „Грънчарски“;
20. Ул. „Самуил“ – пред ДГ „Мечо Пух“;
21. Ул. „Опълченска“ – до магазин Бозов;
22. Пред сградата на ОУ „Отец Паисий“;
23. На кръстовището при ул. „Райна Княгиня“ и ул. „Шипка“;
24. При Димовската (голяма) чешма.

СЕЛО БРЕНИЦА

1. До площад „Екзарх Йосиф“;
2. На кръстовището при ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Възраждане“;
3. Ул. „Г. Димитров“ – при бензиностанцията;
4. Пред ОУ „Христо Ботев“;
5. На кръстовището при ул. „Стефан Кратунски“ и ул. „Арда“.

СЕЛО ЕНИЦА

1. Централен площад;
2. Ул. „Георги Димитров“ – срещу ДГ „Лиляна Димитрова“;
3. Ул. Георги Димитров“ 68.

Представям Ви и график за транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки от Екопак за месец юли.

 

Новини и Актуална Информация

28.06.2024
**Започваме записванията за Приключенския лагер 2024!**

С голямо удоволствие обявяваме началото на записванията за едно от най-вълнуващите и очаквани детски събития на годината – Приключенският лагер 2024!

**Какво ви очаква?**

🏕️ Нощувка в палатка  
🔥 Лагерен огън  
🎣 Риболов  
🧭 Ориентиране по компас  
🏹 Стрелба с лък  

Тези и още много други приключения ще изпълнят дните на младите авантюристи, които ще се запишат!

**Място и дати:**
Приключенският лагер, организиран съвместно от Община Кнежа, МКБППМН и Туристическо дружество „Сребрен“ гр. Кнежа, ще се проведе в зоопарк "Гергана" на следните дати:
- 19, 20 и 21 юли
- 16, 17 и 18 август
- 23, 24 и 25 август

За първи път лагерът ще включва по две нощувки, което ще даде на децата още повече време за приключения и забавления. Групата ще се състои от 16 деца на възраст между 9 и 15 години.

**Нашата мисия:**
Целта ни е да извадим децата от зоната им на комфорт и да ги откъснем от ежедневието на малкия град. Ще насърчим децата да бъдат по-самостоятелни и ще им вдъхнем увереност, че могат да се справят в различни ситуации.
**Записване:**
- Заявяването на участие става с попълване на задължителна документация от родител в сградата на Общинска администрация, ет. 1, стая номер 107 или 109.
- Декларация, инструктаж и медицинска карта може да намерите на следния линк:

Декларация съгласие и инструктаж

Декларация съгласие

Медицинска карта


**Контакт за повече информация:**
Телефон: 0898484880  
Лице за контакт: Инж. Марин Бодилков – председател на ТД „Сребрен“ гр. Кнежа и ръководител на лагера.

Не пропускайте тази невероятна възможност за вашите деца да преживеят едно незабравимо приключение през 2024 година!Обявления - Вътрешен Одит25.02.2022

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кнежа на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 53/25.02.2022 г. на кмета на Община Кнежа,

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа.

 1. Одитният комитет при Община Кнежа се създава на основание чл. 18 от закона за вътрешния одит в публичния сектор, състои се от трима външни членове, от които един служител в администрацията и двама външни за Община Кнежа членове и има следните правомощия:
 2. 1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
 3. 2. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
 4. 3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;
 5. 4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
 6. осъществява взаимодействие с външните одитори;
 7. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 8. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 9. 8. Изготвя годишен доклад за дейността си;
 10. 9. Изготвя протоколи за всяко проведено заседание.
 11. II. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

III. Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване.

 1. Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.
 2. Одитният комитет се ръководи от един от членовете, избран за председател, който организира и свиква заседанията. Място на изпълнение на дейността: Община Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69.
 3. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

 

VII. Структурирането и дейността на одитния комитет са подробно регламентирани в Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

VIII. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл. 18, ал. 1 от закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

-  Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

-  Да не участват в друг одитен комитет, изграден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 1. Начин на провеждане на подбора:
 • Преглед на представените документи от кандидатите;
 • Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.
 1. Необходими документи за участие в подбора:
 • Писмено заявление за участие по образец, съгласно Приложение № 1;
 • Подробна професионална автобиография;
 • Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

- Копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др., удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит – по преценка на кандидата.

 1. XI. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в деловодството на Общинска администрация Кнежа, на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет. 1 (Общински център за услуги и информация на граждани ), гише № 1, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на одитния комитет на Община Кнежа“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документите следва да бъдат представени лично, чрез пощенска/куриерска пратка или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в срок до 28.03.2022 г.

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кнежа: https://kneja.acstre.com/.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му

Всички съобщения във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Община Кнежа: Секция „Вътрешен одит“/“Обявления“, както и на общодостъпно място в сградата на Община Кнежа  - гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69.

 

Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Петя Писъшка – ръководител вътрешен одит, тел. 0885603768, е-mail: p.pisashka@abv.bg.


Регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен

Във връзка с изискването на §41 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен със срок до 27.11.2020 г., Ви уведомявам, че Заявленията за регистрация могат да се внасят в Информационния център за обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация. Община Кнежа поема ангажимента да входира подадените заявления в Басейнова дирекция Плевен. Желателно е към тях да се приложи копие на нотариален акт. Образци на Заявленията има на гише номер 4 в Информационния център за обслужване на граждани на 1 етаж в Община Кнежа.
Образец