Новини и заповеди във връзка с COVID-19 (Коронавирус)

Дарителска сметка на Община Кнежа

Процедури на Общински съвет Кнежа

Обявления

Общински съвет


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Община Кнежа уведомява всички физически и юридически лица, че с цел да се ограничи физическото присъствие в общинска администрация, гражданите и бизнесът могат да използват възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Системата поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис и ПИК на НОИ.

Гражданите и бизнесът също така могат да използват Порталът за Електронни услуги на Община Кнежа. От тук могат да се подават заявления за услуги и към и от администрациите. Достъпът се осъществява чрез регистрация във портала или системата за е-автентикация на ДАЕУ.

 

Новини и Актуална Информация


17.03.2023
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН  - ПЛЕВЕН

Община Червен Бряг и Община Кнежа
 
Срочна служба в доброволния резерв

   

    Със заповед № ОХ-194/07.03.2023г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 250 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:

 

 1. НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново – 90 длъжности;
 2. Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 60 длъжности.
 3. Във военно формирование 22160, гр. Плевен – 100 длъжности.

Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 07 септември 2022 г.

    Кандидатите за срочна служба в ДР трябва:   

 1. да имат завършено най-малко основно образование;
 2. до 28.04.2023 г. да подадат лично писмено заявление до структурата където ще се проведе срочната служба чрез Военно Окръжие I степен - Плевен.

 

Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на следните етапи:

 1. начална военна подготовка;
 2. специална военна подготовка;
 3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание .

    Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

За справки: GSM 0886851886,

Военно Окръжие I степен Плевен -Тел. 064822921


17.03.2023

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН  - ПЛЕВЕН

Община Червен Бряг и Община Кнежа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

Със заповед № ЗРД-189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за обявяване на 14 войнишки длъжности, във военни формирования от състава на СКС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

 

В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1219,00 лв. 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

 

Срокът за подаване на заявления във Военно окръжие I степен Плевен е до 24.03.2023 г.

 


Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg


За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие I степен Плевен -Тел. 064822921


Обявления - Вътрешен Одит25.02.2022

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кнежа на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 53/25.02.2022 г. на кмета на Община Кнежа,

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа.

 1. Одитният комитет при Община Кнежа се създава на основание чл. 18 от закона за вътрешния одит в публичния сектор, състои се от трима външни членове, от които един служител в администрацията и двама външни за Община Кнежа членове и има следните правомощия:
 2. 1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
 3. 2. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
 4. 3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;
 5. 4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
 6. осъществява взаимодействие с външните одитори;
 7. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 8. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 9. 8. Изготвя годишен доклад за дейността си;
 10. 9. Изготвя протоколи за всяко проведено заседание.
 11. II. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

III. Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване.

 1. Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.
 2. Одитният комитет се ръководи от един от членовете, избран за председател, който организира и свиква заседанията. Място на изпълнение на дейността: Община Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69.
 3. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

 

VII. Структурирането и дейността на одитния комитет са подробно регламентирани в Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

VIII. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл. 18, ал. 1 от закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

-  Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

-  Да не участват в друг одитен комитет, изграден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 1. Начин на провеждане на подбора:
 • Преглед на представените документи от кандидатите;
 • Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.
 1. Необходими документи за участие в подбора:
 • Писмено заявление за участие по образец, съгласно Приложение № 1;
 • Подробна професионална автобиография;
 • Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

- Копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др., удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит – по преценка на кандидата.

 1. XI. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в деловодството на Общинска администрация Кнежа, на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет. 1 (Общински център за услуги и информация на граждани ), гише № 1, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на одитния комитет на Община Кнежа“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документите следва да бъдат представени лично, чрез пощенска/куриерска пратка или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в срок до 28.03.2022 г.

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кнежа: https://kneja.acstre.com/.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му

Всички съобщения във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Община Кнежа: Секция „Вътрешен одит“/“Обявления“, както и на общодостъпно място в сградата на Община Кнежа  - гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69.

 

Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Петя Писъшка – ръководител вътрешен одит, тел. 0885603768, е-mail: p.pisashka@abv.bg.


Регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен

Във връзка с изискването на §41 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен със срок до 27.11.2020 г., Ви уведомявам, че Заявленията за регистрация могат да се внасят в Информационния център за обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация. Община Кнежа поема ангажимента да входира подадените заявления в Басейнова дирекция Плевен. Желателно е към тях да се приложи копие на нотариален акт. Образци на Заявленията има на гише номер 4 в Информационния център за обслужване на граждани на 1 етаж в Община Кнежа.
Образец