Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обявления
25.02.2022

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кнежа на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 53/25.02.2022 г. на кмета на Община Кнежа,

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа.

 1. Одитният комитет при Община Кнежа се създава на основание чл. 18 от закона за вътрешния одит в публичния сектор, състои се от трима външни членове, от които един служител в администрацията и двама външни за Община Кнежа членове и има следните правомощия:
 2. 1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
 3. 2. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
 4. 3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;
 5. 4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
 6. осъществява взаимодействие с външните одитори;
 7. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 8. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 9. 8. Изготвя годишен доклад за дейността си;
 10. 9. Изготвя протоколи за всяко проведено заседание.
 11. II. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

III. Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване.

 1. Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.
 2. Одитният комитет се ръководи от един от членовете, избран за председател, който организира и свиква заседанията. Място на изпълнение на дейността: Община Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69.
 3. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

 

VII. Структурирането и дейността на одитния комитет са подробно регламентирани в Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

VIII. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл. 18, ал. 1 от закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

-  Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

-  Да не участват в друг одитен комитет, изграден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 1. Начин на провеждане на подбора:
 • Преглед на представените документи от кандидатите;
 • Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.
 1. Необходими документи за участие в подбора:
 • Писмено заявление за участие по образец, съгласно Приложение № 1;
 • Подробна професионална автобиография;
 • Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

- Копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др., удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит – по преценка на кандидата.

 1. XI. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в деловодството на Общинска администрация Кнежа, на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет. 1 (Общински център за услуги и информация на граждани ), гише № 1, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на одитния комитет на Община Кнежа“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документите следва да бъдат представени лично, чрез пощенска/куриерска пратка или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в срок до 28.03.2022 г.

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кнежа: https://kneja.acstre.com/.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му

Всички съобщения във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Община Кнежа: Секция „Вътрешен одит“/“Обявления“, както и на общодостъпно място в сградата на Община Кнежа  - гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69.

 

Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Петя Писъшка – ръководител вътрешен одит, тел. 0885603768, е-mail: p.pisashka@abv.bg.23.12.2021
    О Б Я В Л Е Н И Е   Община Кнежа на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 662/14.12.2021 г. на кмета на Община Кнежа,     ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР...


 1. Обявления - Текуща страница