Защита на лични данни

Виртуална Разходка

„Асистентска подкрепа“ - Асистенти

Дата на публикуване: 26.01.2021 23:29

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

 

Община Кнежа ще стартира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

В тази връзка от 25.01.2021 г. започва прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбор за длъжност „Социален асистент“:

  1. Заявление-декларация (по образец);
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография;
  4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;
  5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
  6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит (при наличие на такива).

 

Начин на провеждане на подбора: Допустимост по документи и събеседване.

Документи се приемат всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 ч., считано от 25.01.2021 г. в деловодството на Община Кнежа или в сградата на съответното кметство – Бреница, Еница и Лазарово или на ел.поща: obstina_kneja@knezha.bg .

Образец на заявлението и декларацията могат да бъдат получени в сградата на Община Кнежа или в съответното кметство, както и от официалната интернет страница на Община Кнежа : https://kneja.acstre.com

 

За допълнителна информация – тел. 09132 7198, Община Кнежа


  1. „Асистентска подкрепа“ - Асистенти - Текуща страница
  2. „Асистентска подкрепа“ - Потребители