Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект "Повишаване на професионалната квалификацията на служителите на Община Кнежа"

Дата на публикуване: 24.04.2014 12:27
26.08.2013г.


01.10.2013г.


На 31.03.2014 г. в град Кнежа се проведе финална пресконференция, организирана в рамките на проект „Повишаване на професионалната квалификацията на служителите на община Кнежа”, финансиран по Оперативна програма «Административен капацитет», Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, договор № А12-22-91/01.04.2013г.  Събитието е последно от предвидените за реализация дейности по проекта, които имат за основна цел повишаване квалификацията на човешките ресурси и подобряване на професионалната компетентност в администрацията на община Кнежа, чрез провеждането на обучения.
Ръководителят на проекта г-жа Наталия Христова – секретар на община Кнежа представи пред участниците постигнатите цели на проекта, какви  специализирани обучения  са  проведени, изпълнените индикатори  за подобряване на ключовите компетенции, обвързани с дейността на служителите от общинска администрация и повишаването на квалификацията и професионализма на експертите. Стана ясно, че заложените обучения  имат пряко въздействие върху качеството на извършената работа, по-доброто и модерно обслужване на гражданите, по-добра среда за развитие на бизнеса и  за реализиране на проектни идеи.
След това присъстващите бяха детайлно запознати с конкретните дейности, които са били изпълнени през изминалите 12 месеца, както и с постигнатите резултати от тяхната реализация. На всички присъстващи бяха раздадени рекламни брошури,тениски  и еко тефтери с логото на проекта.