Защита на лични данни

Виртуална Разходка

„Повишаване на квалификацията на служителите в Община Кнежа чрез специализирани обучения”

Дата на публикуване: 22.07.2015 12:30


30.09.2014
Встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Кнежа чрез специализирани обучения”

В Община Кнежа се проведе встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Кнежа чрез специализирани обучения”

 

На 29.09.2014 г. в община Кнежа се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Кнежа чрез специализирани обучения” по Договор М13-22-19 от22.07.2014 год. Основният бенефициент по проекта е администрацията на Община Кнежа, а размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 85 919,50 лева, като това представлява 100% от планираните разходи. Проектът е финансиран по Оперативна програма„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,под приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14.

            Срокът за изпълнение на проекта е едногодишен (22.07.2014 г. – 22.07.2015 г.), като основната цел е да се продължат усилията на общинското ръководство за повишаване на квалификацията на служителите и капацитета на административните звена в община Кнежа, което ще спомогне за по-доброто и ефективно изпълнение на техните служебни задължения и постигане на по-високи резултати при цялостното управление на общината.

            Предвидените обучения са свързани с развитие на компетенции в областта на активната комуникация с гражданите,правните аспекти и управляването на административната дейности и регулация,финансово-стопанско управление, приложните проблеми на интеграцията на етническите групи на територията на общината, управлението на времето и промяната, използването на информационните технологии и инструментите на електронното управление и други.

            Овладяването на нови знания и умения ще създаде допълнителни възможности за израстването и развитието на високо компетентен общински административен екип, който още по-добре да отговори на нуждите на местната общественост и комплексните предизвикателства, пред които ще се изправя общината.

            В пресконференцията участие взеха представители на целевата група по проекта, други институции, както и представители на местни и регионални медии.

22.07.2015г.

В Община Кнежа се проведе заключителна пресконференция

по проект

„Повишаване на квалификацията на служителите в Община Кнежа чрез специализирани обучения“

 

На 20.07.2015г. в заседателната зала на община Кнежа се проведе финална пресконференция за представяне на постигнатите рeзултати по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Кнежа чрез специализирани обучения“ по Договор № М13-22-19 от 22.07.2014 г.

 

Основният бенефициент по проекта бе администрацията на Община Кнежа, а размерът на отпусната безвъзмездна финансова помощ бе в размер на 85 919,50 лева. Проектът се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

 

Срокът за изпълнение на проекта беше една година /22.07.2014 г. - 22.07.2015 г./

 

По време на реализирането на дейностите по проекта бяха проведени 10 специализирани обучения, като обучение преминаха 181 служители. Шест от обученията бяха по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА), а четири по допълнителни теми важни за ефективната работа на общинските служители.

 

По време на обученията бяха засегнати теми свързани с прилагането на закодателството в областта на административното регулиране и обслужване на стопанската дейност, защитата на личните данни, достъпа до обществена информация, основополагащи аспекти на саморегулирането и законодателството в областта на информационните технологии и правния режим на електронното правителство и управление.

 

Проведените обучения запознаха експертите с добри практики и създадоха практически умения свързани с развитие на компетенции в областта на активната комуникация с гражданите, приложните проблеми на интеграцията на етническите групи на територията на общината, управлението на времето и промяната, използването на информационните технологии и други.

 

По време на обученията лекторите интегрираха примери от практиката, а избраната интерактивна форма на проведените курсове даде възможност умело да се съчетаят теория и реалност. Експертите имаха възможност да приложат наученото в среда максимално близка до истинската професионална обстановка, което способства за още по-добри обучителни резултати и даде практическа насоченост на всички курсове.

 

Придобитите нови знания и умения чрез реализираните обучения, обхващащи широки аспекти от дейността на администрацията, даде допълнителни възможности за развитието и повишаването на административния капацитет на общинска администрация Кнежа, която да може още по-добре и успешно да посрещне нуждите на местната общественост и да отговори на предизвикателствата, пред които се изправя екипът на местното управление.

 

В пресконференцията взеха участие  представители на целевата група по проекта, други местни институции и медии.

 

 

Проектът се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Административенкапацитет”, съфинансирана от Европейскиясъюз чрез Европейския социален фонд.