Защита на лични данни

Виртуална Разходка

„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”

Дата на публикуване: 23.04.2014 21:00

Напредък по проект

„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”

 

 

            В изпълнението на проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”,  по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-11-5 от 25.09.2013 г., сключен между Община Кнежа и Министерство на финансите – Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, през м.март 2014 г. се проведоха кръгла маса и обучение на служителите от общинска администрация, свързани с извършването на функционален анализ на община Кнежа. Кръглата маса се проведе на 10 март с цел обсъждане на препоръките за подобряване на дейността и на Плана за действие, представени от Изпълнителя – „Анализи 2013” ДЗЗД. Участие взеха представители на ръководни длъжности в общината, екипа за управление на проекта и други отговорни служители. Участниците бяха предварително запознати с проекта на доклада за извършена работа по функционалния анализ и на обсъждането екипът, провел анализа,представи основните констатации, областите и предложенията за подобрение, както и плана за действие за тяхното изпълнение. Обсъждането на проекто-доклада на проведената кръгла маса беше предпоставка за изготвяне на добър и полезен окончателен доклад, включващ изразените мнения, направените препоръки и предложенията за подобрения.

Обучението е последното мероприятие, заложено в дейност 8 по проекта и се проведе на 13 март. В него участие взеха голям брой общински служители, като целта беше не само да бъдат информирани, но и да оценят въздействието на промените, свързани с дейността на структурата, в която те работят. Обучението беше фокусирано да запознае участниците с променените и нови дейности и бе предпоставка за придобиване на знания, от които ще произтекат правилни действия в ежедневната работа на администрацията.

С провеждането на тези две мероприятия всъщност приключи дейността си Изпълнителя, с който бе сключен договор за извършване на функционален анализ на общинска администрация Кнежа.На лице е изготвен Доклад за проведен функционален анализ в общинска администрация Кнежа, обхващащ анализ на текущото състояние на администрацията –релевантност, ефективност и ефикасност, области и предложения за подобрения,система за мониторинг на изпълнението и приложенията към Доклада. Изпълнителят представи проект на актуализиран устройствен правилник на община Кнежа, а като продължение на направените предложения за подобрения от проведения функционален анализ произлезе актуализация на 5 броя вътрешни правила.

Проектните дейности продължават. Предстои актуализиране на съществуващи вътрешни административни документи, с които служителите работят – 10 броя. Участие в това ще вземат общинските служители, определени в екипа за извършване на функционалния анализ от страна на общината – ръководители и експерти.

            Проект„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа” се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.15.07.2014г.


 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КНЕЖА”

 

 

            Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-5 от 25.09.2013 г., сключен между Община Кнежа и Министерство на финансите – Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, на 14 юли 2014 г. се проведе заключителната пресконференция за представяне на постигнатите цели и резултати по проекта. На мероприятието присъстваха представители на няколко регионални и местни медии, експерти от общинска администрация Кнежа, общински съветници и граждани. По повод приключването на проекта презентация изнесе г-жа Ковачева – представител на фирмата изпълнителна организацията на мероприятия и на информация и публичност. Тя запозна присъстващите със същността на проекта и изпълнените дейности, какво е постигнато и какъв е ефекта от това. Акцентира се върху проведения Функционален анализ на общинската администрация на община Кнежа. Отчетени бяха извършените взаимосвързани дейности – анализ на текущото състояние на административната структура по отношение на релевантността на функциите, на ефективността и на ефикасността от дейността; идентифициране на области за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние; формулиране на конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области.

В резултат на всестранния анализ се въведе по-добро управление, чрез оптимизиране на функциите и структурата на общинската администрация, подобриха се работните процеси, повиши се ефективността и ефикасността на администрацията, въведоха се нови и актуализирани вътрешни нормативни и административни документи. Днес,след приключване на дейностите по проекта Община Кнежа има актуализиран устройствен правилник, 5 броя актуализирани вътрешни правила, разработена система за мониторинг, изградена единна система за полагане на целите и отчетността на всички нива в администрацията.

            Проект„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа” се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.