Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект „Приеми ме 2015“

Дата на публикуване: 17.01.2016 22:00
/assets/priemi_me/2016/1.pngАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ/assets/priemi_me/2016/2.jpg
 
 

Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“

 

Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта.

От началото на 2016 г. приемните родители от предходния проект „И аз имам семейство“ (1 524 на брой) преминаха към новия проект, като със сключените нови договори не беше допуснато прекъсване на услугата „приемна грижа“ на територията на 82-те общини-партньори по проекта.

Община Кнежа е един от партньорите по проекта. Към 31 януари 2016 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта в общината са 16.  Общият брой на професионалните приемни семейства е 18, като от началото на 2016 г. отново в община Кнежа започна приемът на заявления на кандидати за приемни родители.

Необходимите документи за кандидатстване са:
1. Заявление по образец.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права.
4. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето.
5. Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето.
6. Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на община Кнежа, както същите могат да бъдат получени в община Кнежа - стая 108.

 

Целта на проекта "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, които според анализа са 33,5 процента от общия брой.

Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31.07.2018 година.

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 Документи за участие на стр. 2


 1. Проект „Приеми ме 2015“ - Текуща страница
 2. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 3. Топъл Обяд 2021-2027г.
 4. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 5. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 6. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 7. Улично осветление
 8. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 9. Детски кът в Община Кнежа
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 12. Процедури за подбор
 13. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 14. Информация за дарение
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 17. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 18. Документи за кандидатстване
 19. Програма РОМАКТ
 20. Списък на одобрените кандитати
 21. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 22. Покана за изразяване на интерес.
 23. Край на ремонтните дейности
 24. Първа копка
 25. Първа копка
 26. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 27. COVID-19-Дарение
 28. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 29. Осигуряване на топъл обяд
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 35. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 36. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 37. Стартира приемане на заявления