Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обява за удължаване на "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Дата на публикуване: 15.02.2021 17:03 

ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ПО КОМПОНЕНТ 3 СЕ УДЪЛЖАВА

 

 

             

            В условията на извънредна епидемична обстановка най-важното за нас е да запазим живота и здравето на най-нуждаещите се от подкрепа лица. Стремежът на Община Кнежа е овладяване на епидемичната обстановка и осигуряване на достъп до услуги за преодоляване на последиците от COVID-19.

В тази връзка и след подадено искане от страна на Община Кнежа като директен бенефициент по Процедура BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е удължен с 1 месец срока на Договор № BG05М9ОP001-2.101-0091 – С01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа”. Така, услугите ще продължат да се предоставят до 31.01.2021 г. предвид наличието на неусвоен финансов ресурс в рамките на бюджета на проекта.

            Патронажна грижа получават над 120 нуждаещи се лица от всички населени места на територията на Община Кнежа.

Галя Шугльова
Ръководител на проекта