Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бизнес

Дата на публикуване: 24.12.2011 08:34

Бизнес

 


Дълго време селище Кнежа е било най-голямото село в България и се е славило с модерното за времето земеделие. Сега в града наред със земеделието има и промишлена база.
Благоприятното и географско положение, наличието на пътища от ІІ, ІІІ, ІV клас определят развитието на общинската икономика. Приоритетни отрасли в нея са селското стопанство, търговия и промишленост.

Фирми


“Сортови семена Елит” ЕАД

Предмет на дейност: създадена 1977 год.;
специализирана фирма за производство,
заготовка и съхранение на посадъчен материал
от всички семена на семепроизводствената
схема и от всички култури.
Продукт: хибридна царевица, грах, фий,
пшеница, ечемик, овес и др.
Брой служители: 29
Собственост: държавна

Кооперация “Зора”

Предмет на дейност: селскостопанска продукция
Продукт: зърно, семена, мляко
Брой служители: 116
Собственост: частна
Кооперацията е защитила проект по Програма САПАРД


ПК “Напредък”

Предмет на дейност: преработва пшеница
Продукт: хляб, хлебни и сладкарски изделия
Брой служители: 60
Собственост: кооперативна


ЗППК “Победа”


Предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция; услуги
Продукт: царевица, пшеница, ечемик, овес, грах и др.
Брой служители: 39
Собственост: частна
*На територията на Община Кнежа функционират 7 земеделски кооперации

“СИБИ - Илчовски” ЕООД

Предмет на дейност: селскостопанска
Продукт: зърнени култури
Брой служители: 50
Собственост: частна

ЕТ “Светлин Илчовски”

Предмет на дейност: селскостопанска дейност и услуги
Продукт: зърнени култури
Брой служители: 60
Собственост: частна


“Колендро” - АД

Предмет на дейност: производство на зърнени култури
Продукт: царевица, пшеница, ечемик, овес, грах и др.
Брой служители: 22
Собственост: частна

ЕТ “Прис - Борислав Горанов”

Предмет на дейност: производство на
зърнени култури
Продукт: царевица, пшеница, ечемик,
овес и др.
Брой служители: 11
Собственост: частна

*По- голяма част от земеделските кооперации и предприемачи са получили средства от МЗГ по кредитни линии на ДФЗ и Програма САПАРД, които използват за модернизиране на земеделската техника и внедряване на нови производствени технологии.

“Олива” АД

Предмет на дейност: основна дейност
изкупуване на слънчоглед и производство
на рафинирано слънчогледово масло и
експелер, работа на ишлеме; “Олива”АД
предприемат мерки за модернизиране и
внедряване на нови технологии за
производство.
Продукт: рафинирано слънчогледово
масло и шрот
Брой служители: 100
Собственост: частна
Дружеството усвоява средства по Програма
САПАРД, с който предвижда реконструкция
на цех – рафинерия и изграждане на нова
екстракция.

“Мелница Надежда - Братя Гъркови” ООД

Предмет на дейност: преработва пшеница
Продукт: произвежда и продава брашна, хляб и хлебни изделия
Брой служители: 18
Собственост: частна


ЕТ “Искър 2 – Гено Паньов”

Предмет на дейност: Хлебо-производител
Продукт: производство на хляб и хлебни изделия
Брой служители: 12
Собственост: частна


ЕТ “Сребрина – лукс”

Предмет на дейност: транспортни услуги; производство на безалкохолни напитки
Продукт: разнообразни безалкохолни напитки
Брой служители: 6
Собственост: частна
“Балканкар - Г. Михайлов” АД

Предмет на дейност: дружеството е
специализирано в производството,
сервиза и ремонта на електроизделия
за каростроенето
Продукт: електромагнити, реверсори,
двигатели, електро табла и инсталации,
бобини, ротори и др.
Брой служители: 63
Собственост: частна 33 %; държавна 67%

“Антикороза” АД

Предмет на дейност: частно акционерно дружество с многогодишен опит в производството на химически препарати
Продукт: препарати за защита на металите от корозия, консерванти, фосфатиращи смеси, почистващи, миещи препарати и каша за ръце, смазочно – охлаждащи течности, антифриз и др.
Брой служители: 21
Собственост: частна


“Стъклопластик” АД

Предмет на дейност: преработваща индустрия
Продукт: FGRP резервоари и тръби
Брой служители: 15
Собственост: частна
Дружеството изнася резервоари за страни извън Европейския съюз

Основни работодатели са както кооперациите и арендаторите, така и общинска администрация.

Стимули за фирми


- В общинска администрация е сформиран екип от специалисти Местно икономическо развитие, ко
ито  подпомагат потенциалните инвеститори;
- Общината разполага със собствена обработваема земя, която се предоставя на желаещи производители под наем или аренда;
- В общината са обособени и утвърдени от ОбС – Кнежа терени за учредяване на възмездно право на строеж на търговски, промишлени и стопански обекти;
- Общинска администрация съдейства на скъсяване на сроковете за издаване на проектна документация;
- Общинска администрация ще осигурява връзка между потенциалния инвеститор и всички институции издаващи становища и разрешителни за инвестиционни проекти;
 

В общинска администрация има офис на Местна инициативна група – Кнежа.