Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Управление на етажна собственост

Дата на публикуване: 13.01.2012 22:00
Документи и образци.

18.03.2016г - Регистър на сдруженията.


ВНИМАНИЕ! Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.


Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи проект на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  на стартиращата  Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.

 

В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които  трябва да се  направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за  недопустим разход по програмата.

 

До края на месец януари 2015г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува и методическите указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.


За контакти: Младши експерт ПЕФ инж.Стефан Гърньовски .

Телефон за връзка: 09132/7198

Общинска администрация Кнежа, стая 301 (3 етаж)


Методически указания тук