Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Газификация

Дата на публикуване: 23.12.2011 22:00

Газификация

 

В землището на гр. Кнежа в местността Мирчовец е открито находище на природен газ, което се експлоатира вече от 1985 г. През2004 г. община Кнежа създава благоприятни условия за развитието на газификацията и за осигуряване на достъп до този енергиен ресурс чрез участието си в създаденото по-рано дружество „Кнежа газ” ООД. Дружеството започва своето активно развитие по изграждане на газоразпределителна мрежа с цел развитие на газификацията през 2005 год., след като получава необходимите лицензии за това.Предметът на дейност на дружеството е разпределение на природен газ и разширяване на газоразпределителната мрежа. Притежател е на лицензия № Л-185-08за разпределение на природен газ и на лицензия № Л-185-12 за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Кнежа, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране със срок на действие до2020 година. 

В изпълнение на своите задължения по издадената лицензия дружеството осигурява управлението и надеждното функциониране на газоразпределителната мрежа, като извършва, в съответствие с техническите изисквания, всички необходими планови и извънредни ремонти и профилактики на обектите и съоръженията от мрежата - разпределителни газопроводи,газопроводни отклонения, кранови възли, газоизмервателни и регулаторни табла.

Газоразпределителното предприятие „Кнежа газ” ООД осигурява също така и развитието на разпределителната мрежа в съответствие с прогнозите за потребление на природен газ на територията на община Кнежа, когато това е икономически обосновано. За осъществяване на дейността по разпределение на природен газ към края на 2013 год. дружеството е изградило 48 км газоразпределителна мрежа, 134 сградни газопроводни отклонения,както и необходимите съоръжения - 133 газорегулаторнии измервателни табла, 10 бр. кранови възли. През 2013 год. потребителите на природен газ са 139, от които: промишлени потребители - 15, обществено - административни и търговски - 27 и битови - 97 бр. Газифицирани са почти всички административни сгради, социални и образователни структури. Природният газ се използва и в производствения сектор на територията на община Кнежа - в зърнопроизводството, в тютюнопроизводството, в производството наслънчогледово масло, на асфалтови смеси, на стъклопластови изделия и др. През2007 год. започва разширяването на газоразпределителната мрежа и към населените места от общината с построяването на газопровода до с. Бреница.

През 2013 г. реализираното количество природен газ е 812 хил.н.куб.м., от което потреблението от отделните групи потребители е:промишлени потребители- 417 хил.н.куб.м., обществено- административни и търговски потребители- 294 хил.н.куб.м., битови потребители- 101 хил.н.куб.м.

В качеството си на лицензиант за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Кнежа, „Кнежа газ” ООД е натоварено със задължението да снабдява потребители за битови нужди и малки предприятия (с по- малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн.лв.), присъединени към газоразпределителната мрежа,които не са се възползвали от правото си да изберат друг доставчик. В изпълнение на задълженията си на краен снабдител „Кнежа газ” ООД осигурява безпрепятственото снабдяване на потребителите с природен газ с определено качество и показатели, отчитането на потреблението на природен газ от клиентите, организира заплащането на консумирания природен газ.

Изпълнението на задълженията като носител на двете лицензии в областта на газоснабдяването- лицензия за разпределение на природен газ и лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител, изисква извършване на дейности и предоставяне на услуги с показатели като сигурност,непрекъснатост и ефективност на снабдяването с природен газ. Изпълнението на тези изисквания е условие за притежаване на лицензиите през целия период на тяхната валидност. Това поставя пред дружеството високи критерии при осъществяване на основните дейности, които трябва да бъдат изпълнявани чрезподобряване на модела на управление, материалната база и наличното оборудване .

 


  1. Газификация - Текуща страница
  2. Функционален тип
  3. Електроснабдяване
  4. ВиК