Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Образование

Дата на публикуване: 11.01.2012 06:14
Образование


Разпределение на средства по формула за училища и детски градини -2016г. тук!

Разпределение на средства по формула за детски градини - 2017г. тук!

Разпределение на средства по формула за училища -2021г.

Разпределение на средства по формула за детски градини - 2021г.

I.Структура
 
 
 1. Учебни заведения
  На територията на общината функционират 13 учебни заведения и една детска ясла.
От тях: 
 • една професионална гимназия по механоелектротехника - ПГМЕТ„Христо Смирненски
 • една професионална гимназия по земеделие - ПГЗ„Стефан Цанов”;
 
 • едно средно училище - СУ„Неофит Рилски”;
 
 • четири основни училища:
 1. ОУ„Васил Левски” гр.Кнежа;
 2. ОУ„Отец Паисий” гр.Кнежа;
 3. ОУ„Христо Ботев”с Бреница;
 4. ОУ„Васил Левски” с.Еница;
 
 • едно начално училище - НУ„Кнежица” гр.Кнежа ;
 
 • пет учебно-възпитателни заведения:
 1. ДГ „Огнян Михайлов” гр.Кнежа;
 2. ДГ „Звездица” гр.Кнежа;
 3. ДГ „Мечо Пух“ гр.Кнежа
 4. ДГ „Детска планета“ с. Бреница
 5. Г „Лиляна Димитрова“ с. Еница

     2. Сграден фонд


По-голяма част от учебните сгради на училищата са стари, изградени преди повече от 70 - 80 години.
Извършено е саниране  на повечето сгради  и освежаване на  вътрешни помещения, също така е подменена  старата дограма с нова - енергоспестяваща,  закупени са климатични инсталации, боядисани и обезопасени са откритите спортни площадки в детските заведения.  
Отоплението на сградите е с локално парно или газ, техническата база е значително обновена.
В ПГЗ „Стефан Цанов“ са извършени ремонтни дейности по проект, осъществен по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. С изпълнението на проекта се направи още една стъпка в насока подобряване на образователната среда на училищата в нашата Община.
По време на ремонтните дейности се извърши цялостен ремонт и се въведоха мерки за енергийна ефективност в сградата на  училището. В част от учебните кабинети е доставено и монтирано оборудване, необходимо за модернизиране на учебния процес, изнасяне на мултимедийни уроци и презентации.
Към момента учебните заведение са оборудвани с 15 учебни кабинета по информатика и информационни технологии както следва:
   
     
    
 1. ПГМЕТ „Христо Смирненски“ - 1 бр.
 2. ПГЗ „Стефан Цанов” - 3 бр.
 3. СУ „Неофит Рилски”- 3 бр.
 4. ОУ „Васил Левски” Кнежа -2 бр.
 5. ОУ „Отец Паисий”-2бр
 6. НУ „Кнежица“ - 2бр.
 7. ОУ „Христо Ботев” Бреница -1 бр.
 8. ОУ „Васил Левски” Еница - 1 бр.
 
 1. Собственост – всички учебни заведения без ПГМЕТ „Христо Смирненски“ са общинска собственост.
 2. Образователно - квалификационното равнище на педагогическите кадри е както следва:
 • Педагогически кадри с образователно-квалификационна степен „Магистър“ – 94 бр.;
 • Педагогически кадри с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ – 57  бр.;
 • Педагогически кадри с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ – 19  бр.;
 • Педагогически кадри със „Средно образование“ – 3 бр.
 
II. Нормативна база в сферата на образованието
 
1. На територията на общината функционират 5 бр. детски заведения с 3 яслени и 17 градински групи.
    Средната месечна посещаемост на децата в градинските групи със заповед на кмета е определена на 12 (дванадесет) деца.
    В яслените групи средната посещаемост на децата е 8 (осем) деца.
 
2. Начален курс - функционират 28паралелки, от които:
 • 1 паралелка под определения минимум според норматива за броя на учениците и децата в паралелка, утвърдена с решение на ОбС-Кнежа  № 662 по Протокол  № 61 от 31.08.2018 г.;

 • 2 слети паралелки с недостиг до минималния брой ,определен според норматива, утвърдени с решение на ОбС-Кнежа № 663 по Протокол № 61 от 31.08.2018 г.
        Минимален брой ученици в паралелка от начален кур според норматива за броя на учениците в училищата - 16 бр.

3. Прогимназиален етап - функционират 19 паралелки, от които:
 • 1 слята паралелка с брой ученици равен на норматива за минималния брой, утвърдена с решение на ОбС-Кнежа № 663 по Протокол № 61 от 31.08.2018 г.;
 • 1 паралелка под определения минимум според норматива, утвърдена с решение на ОбС-Кнежа № 663 по Протокол № 61 от 31.08.2018 г.
        Минимален брой ученици в паралелка от прогимназиален етап според норматива за броя на учениците в училищата – 18 бр.

 
4. Първи и втори гимназиален етап

 •  СУ „Неофит Рилски” – функционират 5 паралелки с общ брой ученици 84;

 • ПГЗ „Стефан Цанов” – функционират 18 паралелки, от които 3 паралелки задочна форма на обучение, общ брой ученици 342;
 • ПГМЕТ „Хр.Смирненски” – функционират 16 паралелки, от които 11 паралелки дневна форма на обучение и 5 паралелки задочна форма на обучение, общ брой ученици 369, от които 40 в самостоятелна форма на обучение.