Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата Личен асистент

Дата на публикуване: 09.08.2019 14:22
Община Кнежа съобщава, че започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата Личен асистент за включване в Механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ на:
  • Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
  • Деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане;
  • Деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане.
Горепосочените лица могат да подават заявления по образец след изготвена индивидуална оценка на потребностите от лична помощ и издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“-Кнежа с определения брой часове за лична помощ, съобразно установената степен на зависимост.
За да се включите в Механизма „Лична помощ“ е необходимо да подадете заявление по образец в общината по настоящ адрес. Образец на заявление за включване в Механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ може да бъде предоставено в стая № 110 на първия етаж в сградата на общинска администрация-Кнежа, в деловодството на общината, в съответните кметства Бреница, Еница и Лазарово или изтеглено от сайта на Община Кнежа. С подаване на заявлението е необходимо да приложите и издаденото от Дирекция „Социално подпомагане“-Кнежа направление с определения в него брой часове за лична помощ. Заявленията се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в сградата на община Кнежа, първи етаж, стая № 110 или в деловодството на общината. В заявлението всеки кандидат може да посочи избрано от него лице за личен асистент. В случай, че не е посочено такова, общината в качеството й на доставчик на лична помощ може да предложи асистент. Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В заявлението Вие, Вашия законен представител или упълномощеното лице изрично давате съгласие добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползвана услуга, а ако кандидатът е дете – до 380 лв. от месечната помощ за дете по чл.8д от Закона за социално подпомагане на деца, изплащана за деца с 90 и над 90 процента вид и степен на увреждане да се превеждат за заплащане на ползваната услуга. Важно е да знаете, че даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма „Лична помощ“. Трансферът на средствата ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата. Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината се уреждат чрез тристранно споразумение.
Първите асистенти ще бъдат назначени от 1 септември 2019 г. Законът за личната помощ НЕ допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника на финансиране за задоволяване на едни и същи потребности.

Заявление декларация за кандидатсване тук

За повече информация: тел. 09132 7683 – Петя Благьова-Координатор
                                    тел. 09132 7198 – Галя Шугльова – Главен експерт ПЕФМС

  1. Започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата Личен асистент - Текуща страница
  2. Започва прием на заявления на кандидати за Лични асистенти