Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект: „Рехабилитация на уличната мрежа на гр.Кнежа след извършени ремонти на канализационната мрежа“

Дата на публикуване: 12.02.2018 07:00
На 19.09.2017 г. между Община Кнежа и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан Договор № 15/07/2/0/00345 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 433 987,20 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата ще се използват за рехабилитация на уличната мрежа на гр.Кнежа след извършени ремонти на канализационната система. В резултат на направени анализи и огледи за състоянието на уличната мрежа са изведени приоритетни улици/участъци, които ще се рехабилитират и възстановят. В проекта е заложено асфалтиране на следните улици: Улица „Ракитин“; Улица „Юрий Гагарин“; Улица „23-ти септември“ – в участъка от ул. „Марин Боев“ до ул. „Ракитин“; Улица „Цанко Церковски“ – в участъка от ул. „Марин Боев“ до ул. „Ангел Кънчев“; Улица „Александър Стамболийски“ – в участъка от ул. „Марин Боев“ до ул. „Опълченска“; Улица „Огнян Михайлов“ в участъка от ул. „Баба Тонка“ до ул. „Йоан Екзарх“. Проектът е насочен към подобряване на уличната мрежа на гр.Кнежа, което напълно съответства на формулираните приоритети и мерки на общината за настоящия програмен период. Включените в проекта улици са част от пътни артерии с голямо значение за комуникациите и достъпността в общинския център, което налага и необходимостта от тяхната реконструкция и рехабилитация. Повечето от тях са в централната част на града и водят към важни обекти - училища, републикански път, община, център. Целта на одобреният проект е извършване на строително-ремонтни дейности по направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, монтаж на нови бордюри и изграждане на тротоари. Включените в проекта улици са с подменени водопроводи и изградена канализационна система, което гарантира устойчивост и подобряване на уличната мрежа. Това от своя страна ще надгради и увеличи ефекта от вече извършените ВиК дейности, като подобри трайно качеството на настилката, бордюрите и тротоарите, както и условията за придвижване на населението и гостите на града. Изпълнението на този значим за общината проект ще допринесе за повишаване качеството и привлекателността на жизнената среда на град Кнежа, включително и по-добра достъпност за хора с увреждания. Ще бъде осигурен по-бърз и лесен достъп за местното население и гостите на града до основни услуги – социални, културни, здравни, образователни, а така също ще се осигурят оптимално добри условия за свързване на централната градска част с останалите градски части и квартали.