Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Екология

Дата на публикуване: 29.01.2018 12:41
Информация по чл.19, ал 3, т.13 от Закона за управление на отпадъците
/Съгласно чл.19, ал.3, т13 от ЗУО  се осигурява  информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 /
 
1. Съгласно чл.19, ал.3, т.1 от ЗУО, Кметът на община Кнежа ежегодно провежда обществена поръчка по реда на ЗОП  и осигурява  съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други кошчета за обществено ползване;
 
2. По чл.19, ал.3, т.12 от ЗУО - Ежегодно се извършва пролетно и есенно почистване на уличните платна, площадите, алеи, паркови и други територии от населените места в Общината, предназначени за обществено ползване;
 
3. По чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО – Община Кнежа поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
 
4. По чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО са предвидени мерки за предотвратяване ихвърляне на отпадъците на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, разписани в чл.34  от Наредба №24 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Кнежа. При нарушения на тази Наредба са предвидени административно – наказателни разпоредби и на виновните лица се съставят актове за установяване на нарушенията.
 
5. Публикуване на „зелен телефон” и е-майл адрес за сигнали за нарушения и предложения за управление на отпадъците -  да се подават сигнали на телефон 09132 7305 и е-майл адрес: obstina_kneja@abv.bg
 
 
 
 

Регистър  на  площадките  за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Кнежа, съгласно чл.19, ал3, т.14 от Закона за управление на отпадъците

 

 

Данни на фирмата

Разрешение № и дата

    Местоположение на площадката

Нет – Метал” ООД

гр. Кнежа, ул. „Странджа” №8

Булстат106576986

тел: 0878776244

 

Регистрационен документ

№ 08-ДО-325-00 от 22.04.2013г.

Площадка №1

Находяща се в имот № 995003 в землището на гр.Кнежа

(площ на площадката – 2000 кв.м.)

 
Съобщение относно управление на отпадъците